Bezpečnostní agentura RELIM

Cenová nabídka - závisí na rozsahu práce a poskytovaných službách.

Na konkrétní požadavky rozpracováváme několik možností cenových variant v závislosti na rozsahu a náročnosti vykonávaných služeb.

Cena za zabezpečení ostrahy objektů, majetků a osob je individuální a určuje se podle charakteru a obtížnosti poskytovaných služeb, a to od:


75Kč za hodinu na 1 pracovníka ostrahy + 5kč za hodinu za psa

Výpočet na 4 strážné + pes

4 pracovníci x 24 hodin denně x 31 pracovních dní x 75Kč/hodina = 223 200Kč.

Snažíme se tak optimalizovat náklady na prováděnou ostrahu, která se v současné době, jak se zdá, v mnoha případech stává nezbytnou.

Předmět smluvního vztahu:
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zajistit fyzickou ostrahu a ochranu majetku objednatele, ostatních zhotovitelů a dodavatelů a partnerů  v  prostoru staveniště, zařízení stavby a  technického vedení stavby před poškozením, zničením nebo odcizením majetku těchto osob a majetku, za který tito nesou právní odpovědnost.

Závazek spočívá zejména:

  1. ve vnějším střežení objektu proti vniknutí nežádoucí osoby, proti vloupání, kontrole vjezdu a výjezdu vozidel;
  2. v zásahu nebo pomoci v případě vzniku požáru, při havárii rozvodu vody, plynu nebo elektrického proudu ve střeženém prostoru;
  3. v zamezení nežádoucího působení proti zájmům objednatele a jeho majetku (například krádež, poškození či zneužití majetku objednatele);
  4. v kontrole osob a věcí v objektu a kontrole dodržování režimových opatření

Cena plnění a forma úhrady

Výše konkrétní fakturované částky je závislá na počtu hodin, ve kterých byla poskytovatelem skutečně plněna.

Cena za poskytované služby bude vyúčtována daňovým dokladem souhrnně za jeden kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni měsíce, v němž je plnění poskytováno.

Objednatel je povinen uhradit cenu plnění do 30 dnů ode dne, kdy odsouhlasená faktura byla doručena na adresu pro doručování objednatele, uvedenou v dílčí smlouvě.

 

Zabezpezpečení dveří
Zapezpečení dveří - Müller
  • Zabezpečení bytových dveří systémem RELIM
  • Montáže bezpečnostních zámků
  • Více o prováděných bezpečnostních pracech »
Novinky

Nová webová prezentace

1.04.2011

Dnešního dne jsme pro Vás zprovoznili novou webovou prezentaci naší bezpečnostní agentury.

více »